Raisaara

เป็นเว็บที่มีแต่ข่าวไร้สาระ หาสาระไม่ได้ แต่บางทีข่าวก็มีสาระนะ

เรื่องของเศรษฐกิจ การเงิน อาชีพ รานได้ ส้รางงาน สร้างรายได้